1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

 • imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
 • nazwę zakupionego Produktu,
 • opis reklamacji,
 • datę ujawnienia się wady Produktu,
 • potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).

 

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.